Personuppgiftslagen (523/99) 10 § Stadfäst 21.1.2017

Registeransvarig

Alzheimer Centralförbundet rf
Y-signum 0727699-0
Böletået 9 B, 00240 Helsingfors

Den person som ansvarar för registret

Kirsti Kuusterä
Böletået 9 B, 00240 Helsingfors
Telefon: 09 6226 2012
kirsti.kuustera@muistiliitto.fi

Registrets namn

Register över kontaktuppgifter i anslutning till webbsidan för valkampanjen Muisti17, som upprätthålls av Alzheimer Centralförbundet rf.

Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

De uppgifter som insamlats i kontaktuppgiftsregistret på webbsidan Muisti17 används för att kontakta personerna ifråga, och för andra syften i anslutning till nättjänsten.

Registeruppgifternas innehåll

I registret samlas grundinformation om de registerade, såsom: namn, epostadress, parti.

I regel använda uppgiftskällor

Den registeransvariga registrerar de uppgifter som användaren av Muisti17-webbsidan själv har uppgett då hen använder webbsidan, eller som hen skickar in per post.

Uppgifter som i regel lämnas ut och uppgifter som översänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I regel får inga uppgifter överlämnas åt tredje part, inte heller till parter utanför EU och EES.

Principerna för registerskydd

De icke-offentliga uppgifterna i kontaktuppgiftsregistret på webbsidan Muisti17 har bevarats i ett av den registeransvariga upprätthållet system, som har säkrats med hjälp av användarsystemets skyddsprogram. Inträde i systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat med hjälp av brandmur och andra tekniska åtgärder. De uppgifter som lagrats i systemet kan nås och användas endast av vissa på förhand, av den registeransvariga utsedda personer. Registeruppgifterna förvaras i låsta och bevakade utrymmen.

Den registrerades rätt att neka användning av uppgifterna

Den som registrerats har rätt att förbjuda användning av uppgifter om honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, och för marknads- och opinionsundersökningar, liksom även för personmatriklar och släktforskning. Förbudet bör göras skriftligt och riktas till den som ansvarar för registret.

Den registrerades rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som samlats in i registret om personen själv, och att få en kopia av dessa. Begäran bör göras skriftligt och riktas till den registeransvarige.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige skall på eget initiativ, eller på yrkande av den registrerade, rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister, och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade bör kontakta den person som ansvarar för registret, så att uppgiften ifråga kan rättas.